קשרי משקיעים

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ ("החברה") הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת 30 באוגוטס 2018