קשרי משקיעים

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ ("החברה") הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת 6 בפברואר 2019